Datu apstrādes politika

Politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

I. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes pārzinis ir Hepsor U30 SIA (turpmāk – HEPSOR U30), Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67 133 177, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

II. JŪSU DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN PAMATS

2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:

2.1.1. dažādu mājokļu pakalpojumu tirgvedība, piedāvājums, starpniecība, sniegšana un attīstīšana;

2.1.2. HEPSOR U30 un tās klientu leģitīmo interešu īstenošana: nepamatotu finansiālu risku novēršana savai komercdarbībai; maksājumu administrēšana; pakalpojumu uzlabošana, jaunu un pakalpojumu attīstība, veicot tai skaitā klientu apmierinātības aptauju;

2.1.3. tirgvedības izpēte;

2.1.4. mārketings (analīze, profilēšana, segmentācijas un statistikas veikšana iepriekš minēto mērķu sasniegšanai).

2.2. Privātuma politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

2.3. HEPSOR U30 apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

2.3.1. saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;

2.3.2. datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām vai, ievērojot Jūsu kā datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;

2.3.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz HEPSOR U30 attiecināmu juridisku pienākumu;

2.3.4. apstrāde ir vajadzīga HEPSOR U30 vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

III. KAM MĒS NODODAM JŪSU DATUS

Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, HEPSOR U30 un tā pilnvarotie darbinieki, HEPSOR U30 sadarbības partneri un apstrādātāji, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

IV. VAI JŪSU DATI TIEK NODOTI TREŠAJĀM VALSTĪM VAI STARPTAUTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

4.1. Personas datus HEPSOR U30 neparedz sūtīt uz trešajām valstīm, proti, ārpus ES un EEZ valstīm, vai starptautiskajām organizācijām.

4.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana HEPSOR U30 netiek veikta.

V. KĀ TIEK GLABĀTI JŪSU DATI

5.1. HEPSOR U30 glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai, kā arī lai izpildītu normatīvajos aktos (piemēram, likumā “Par grāmatvedību”) noteiktās prasības. Sasniedzot personas datu apstrādes nolūku, mēs iznīcināsim Jūsu datus.

5.2. Ilgāka Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

5.2.1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;

5.2.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;

5.2.3. Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

VI. KĀDAS JUMS IR TIESĪBAS

6.1. Jums ir tiesības: piekļūt saviem personas datiem; lūgt labot un dzēst; ierobežot apstrādi; uz datu pārnesamību; iebilst pret savu personas datu apstrādi un nebūt automatizētās apstrādes (profilēšanas) subjektam.

6.2. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt mums sniegto savu piekrišanu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes tiesiskumu, kas tika veikta uz atsaucamās piekrišanas pamata.

6.3. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.

6.4. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

VII. VAI JUMS OBLIGĀTI IR JĀSNIEDZ DATI?

7.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un HEPSOR U30 noteikto nolūku sasniegšanai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, HEPSOR U30 nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

Lasīt tālāk: Datu apstrādes politika

 • Hits: 679

Sīkdatņu politika

Hepsor U30 SIA

SĪKDATŅU POLITIKA

Hepsor U30 SIA (turpmāk – HEPSOR U30), juridiskā adrese: Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67 133 177, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., apņemas nodrošināt vietnes apmeklētāju (turpmāk – Apmeklētāji vai Jūs) privātās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, Jums izmantojot mūsu interneta vietni www.stokofissu30.lv (turpmāk – Vietne) un tajā esošo saturu.

Par datu apstrādē esošajiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir pieejama šajā Politikā, kā arī Privātuma politikā (par datu saņēmēju kategorijām, datu subjektu tiesībām, datu nosūtīšanu trešajām valstīm, automatizēto lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšana u.tml.).

I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

Vietnē HEPSOR U30 izmanto sīkdatnes (angl. cookies). Tās ļauj Vietnes darbību pielāgot Jūsu vajadzībām, kā arī atvieglo pārlūkošanu un mūsu Vietnes lietošanu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

II. SĪKDATNES IZMANTOŠANAS NOLŪKI UN APJOMS

Sīkdatņu izmantošanas nolūki

Izmantojot sīkdatnes, HEPSOR U30 vēlas:

 • nodrošināt efektīvu un drošu Vietnes darbību;
 • uzlabot Vietnes darbību; novērojot sīkdatņu izmantojumu, HEPSOR U30 spēj uzlabot Vietnes un elektronisko pakalpojumu veiktspēju, paplašināt esošos pakalpojumus, pilnveidot funkcijas; analizēt veiktspēju, kad Jūs apmeklējat Vietni no citām vietnēm, citām ierīcēm vai aparātiem;
 • atpazīt tos Vietnes Apmeklētājus, kas atgriežas atkārtoti (tas palīdz parādīt Apmeklētājiem piemērotāku informāciju, piemērojot to patērētāju individuālajām vajadzībām);
 • analizēt Jūsu paradumus, lai Vietnes darbība būtu ērta, efektīva un atbilstu Jūsu vajadzībām un vēlmēm, piemēram, nodrošinot, lai Jūs viegli atrastu visu, ko meklējat;
 • izmērīt uz Vietni sūtītās informācijas un datu plūsmu (HEPSOR U30 izmanto sīkdatnes statistisko datu vākšanai par Vietni apmeklējušo lietotāju skaitu);
 • izveidotu apkopotu statistiku, kas ļautu saprast, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietnes un palīdzētu uzlabot to struktūru un saturu
 • uzturētu lietotāja sesiju (pēc pieslēgšanās), kas ļauj izvairīties no pieslēgšanās nepieciešamības katrā pakalpojuma apakšvietnē.

Sīkdatnes ļauj Vietnei saglabāt šādus datus:

 • pieslēgšanās datus (pieslēgušās ierīces IP adrese, pieslēgšanās laiks);
 • pārlūka veidu;
 • datus par to, kā Jūs pārlūkojat Vietni (kuras sadaļas apmeklējat, par kādu/ām informāciju un ziņām interesējaties).

III. VIETNĒ IZMANTOTĀS SĪKDATNES

HEPSOR U30 tīmekļa vietņu ietvaros var izmantot sekojošus sīkdatņu veidus:

 • nepieciešamās (obligātās) sīkdatnes, kas ļauj lietot tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, piemēram, sīkfailu autentifikācija, kas ir nepieciešama pakalpojumu autentifikācijai tīmekļa vietnes ietvaros;
 • analītiskās sīkdatnes (mārketinga un statistiskās), kā piemēram – Google Analytics, Google Tag manager, Gemius, Facebook pixel, kas ļauj apkopot informāciju par to, kā tiek izmantotas interneta vietnes, funkcionālās sīkdatnes ļauj atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus un lietotāja saskarnes personalizāciju, piem., izvēlēto valodu vai lietotāja atrašanās vietu, burtu izmēru, vietnes izskatu utt.
 • satura izvietošanas platformas - YouTube, Vimeo u.c. – ļauj mums nodrošināt Jums audio, video un citu veidu saturu, izmantojot šo platformu iespējas.
 • Šeit būs piemērs vienai no programmām, kādam mērķim tā ir veidota un kāds process ir jāveic, lai konkrētais uzņēmums nesaņēm informāciju par Jūšu aktivitātēm.

Google Analytics

Vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Ja Jūs vēlaties, lai HEPSOR U30 neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm Vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

IV. SĪKDATŅU LIETOŠANAS DEKLARĀCIJA

HEPSOR U30 izmanto sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, HEPSOR U30 arī kopīgo ar saviem sociālās saziņas līdzekļu, reklamēšanas un analīzes partneriem, kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko viņiem sniedzat vai ko viņi apkopo, kad lietojat viņu pakalpojumus.

Visas HEPSOR U30 sīkdatnes var tikt izmantotas tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu. Savu piekrišanu varat paust, nospiežot taustiņu “Piekrītu” Vietnes lejasdaļā iznirstošajā sīkdatņu joslā.

Pievēršam Jūsu uzmanību, ka obligātās sīkdatnes ir nosacījums Vietnes izmantošanai, tādējādi to izmantošanai nav nepieciešama piekrišana. Ja nospiedīsiet taustiņu “Nepiekrītu” vai atspējosiet sīkdatnes, lietotājam nebūs iespēja pilnvērtīgi un ērti lietot visas HEPSOR U30 mājas lapas piedāvātās funkcijas.

Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Politikas nākamās sadaļas noteiktajā kārtībā.

V. SĪKDATŅU ATSPĒJOŠANA, BLOĶĒŠANA

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Sīkdatņu lejupielādes bloķēšana vai to dzēšana padara neaktīvas dažas funkcijas mūsu mājas lapās, jo īpaši tās kur ir nepieciešama pieteikšanās. Sīkdatņu atspējošana neizraisa nespēju izlasīt vai apskatīt mūsu tīmekļa vietnēs ievietoto saturu, izņemot to, kur piekļuvei nepieciešama pieteikšanās.

Lasīt tālāk: Sīkdatņu politika

 • Hits: 619

StokOfiss – multifunkcionāls biznesa komplekss

 • StokOfiss u30 front

  Jaunas komerctelpas nomai Rīgā

  Mūsdienīgs koncepts trīs vienā – Veikals + Noliktava + Birojs

 • StokOfiss u30 front

  StokOfiss U30 komerctelpas

  Iespējams pielāgot atbilstoši nomnieka vajadzībām

StokOfiss u30 – koncepts

Multifunkcionāls biznesa komplekss, kas apvieno veikala, biroja un noliktavas funkcijas

Galvenās StokOfiss U30 biznesa kompleksa priekšrocības ir ērtības un funkcionalitāte – nomniekiem nodrošinātas plašas veikala, biroja un noliktavas telpas vienuviet, un telpu izvietojums ļauj tās pārveidot un izmantot atbilstoši nomnieka vajadzībām. Kompleksa divos stāvos ir 10 nodalītas telpas ar atsevišķu ieeju, katra 293–487 m² platībā. Pirmajā stāvā izvietotas plašas noliktavas un veikala vajadzībām paredzētas telpas ar lieliem skatlogiem. Otrajā stāvā atrodas birojam piemērotas telpas. Ēka atradīsies netālu no Ulbrokas ielas un Deglava ielas krustojuma, nodrošinot ērtu un vieglu piekļuvi uzņēmumu klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem. Būs nodrošināta arī plaša autostāvvieta.

 • Veikala telpas
  Veikala telpas
 • Plašas noliktavas
  Plašas noliktavas
 • Biroju telpas
  Biroju telpas
 • Stāvvietas
  Stāvvietas
 • Ērta loģistika
  Ērta loģistika

PAR PROJEKTU

 • Pieejams no
  2021. gada novembra
 • Atrašanās vieta
  Ulbrokas 30, Rīga
 • Telpu platības Iespējams pielāgot atbilstoši
  nomnieka vajadzībām

  uzzināt vairāk
  293-487 m²
  veikals no 58 m²
  noliktava no 126 m²
  birojs no 87 m²

Izmaksas

 • Vidējā nomas maksa
  6,7-7,3 €/m²
 • Uzturēšanas izmaksas
  1,0 €/m²
 • Autostāvvietas
  84 bezmaksas
 • Nodrošinājums
  3 mēnešu maksas apmērā
StokOfiss u30 – atrašanas vieta
 • Autostāvvietas

  StokOfiss U30 pieejamas vairāk nekā 20 stāvvietas klientiem un vairāk kā 60 stāvvietas darbiniekiem. Stāvvietas ir bez papildus maksas.
 • Iebrauktuve

 • Izbrauktuve

 • Veikali un biroji

  StokOfiss U30 piedāvā “trīs vienā” konceptu – biroja, veikala un noliktavas zonas ir apvienotas un atrodas vienā ēkā, kas vadībai sniedz labāku pārskatu par ikdienas darbībām.
 • Noliktavas

  Atra un ērta piekļuve noliktavas telpām no teritorijas.
 • Ulbrokas iela

StokOfiss u30 – atrašanās vieta

Ērta loģistika

StokOfiss U30 atrodas rosīgajā Rīgas daļā – blakus Ulbrokas ielas un Deglavas ielas krustojumam, kas nodrošina ērtu satiksmi ar centru un tuvākajiem Rīgas rajoniem.
 • Attālumi
  • Rīgas centrs
   8 km (20 min.)
  • Lidosta
   18 km (25 min.)
  • Osta
   12 km (20 min.)
  • Rīgas apvedceļš
   10 km (15 min.)
  • Tallina
   295 km (3 st. 40 min.)
  • Viļņa
   290 km (3 st. 35 min.)
 • Apkārtne
  • Loģistikas centri – Rīgas Industriālais parks, “RIMI” loģistikas centrs, “LIDL” loģistikas centrs, “Coca-Cola” centrs, “CHD”.
  • Iepirkšanās centri – “ALFA”, “DOMINA”, “AKROPOLE”, “IKEA”, “SAGA”, “DEPO” – atrodas aptuveni 5 km rādiusā.
 • Sabiedriskais transports
  • Autobuss
   51., 52., 6., 20., 31.
  • Mikroautobuss
   214., 203.
StokOfiss atšraanas vieta
StokOfiss u30 – telpas apraksts

Veikals + Noliktava + Birojs

 • StokOfiss Shop Icon

  Veikals

  1. stāvs

  • Atsevišķa ieeja no fasādes puses
  • Stāvvieta klientiem un sadarbības partneriem pie ēkas un pieguļošajā teritorijā
  • Griestu augstums telpā – 3,2 m
  • Grīdu nestspēja – 7 kN/m²
  • LED apgaismojums
 • StokOfiss Stock Icon

  Noliktava

  1. stāvs

  • Automatizēti iebraukšanas vārti – līdz 3,5 m
  • Griestu augstums – līdz 6 m
  • Grīdu nestspēja – 30 kN/m²
  • Grīdu apdare – industriāls betona grīdas segums ar pretputekļu pārklājumu
  • Noliktavas platums – ne mazāk kā 9,5 m; iespējams novietot 4 eiropalešu rindas ar 2,2 m atstatumu starp tām
  • Jumts ar dienas gaismas lūkām un dūmu detektoriem
  • Ugunsdrošības sistēma, piekļuves kontrole un video novērošanas funkcijas
  • Dabiskā ventilācija
  • LED apgaismojums
  • Elektrības jauda un padeve – 3 fāžu izvads (360 V un 230 V)
 • StokOfiss Office Icon

  Birojs

  2. stāvs

  • Biroja zona, pārrunu telpa, virtuves telpa un labierīcības
  • Verami alumīnija dubulto pakešu logi
  • Ātrs internets (optiskais)
  • Griestu augstums telpā – 3,2 m
  • Grīdu nestspēja – 3 kN/m²
  • LED apgaismojums
Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
StokOfiss u30 side StokOfiss u30 front
StokOfiss U30 – tehnoloģijas

StokOfiss projekta detaļas

 • Konstrukcija

  • Ārsienas – sendvičtipa paneļi
  • Starpstāvu pārsegumi – betons
  • Nesošās iekšsienas – metāls un betons
  • Nenesošās iekšsienas – metāla rāmji un dubultā ģipškartona plāksnes ar skaņas izolāciju.
  • Starptelpas ir atdalītas ar sendvičtipa paneļiem
 • Komunikācijas

  • optiskais interneta kabelis
  • pilsētas telefona līnijas pieslēgums
  • pilsētas ūdens un kanalizācija
  • gāzes centrālā apkure
 • Drošība

  • individuāla apsardzes sistēma katrai telpai
  • drošības piekļuves sistēma katrai telpu zonai un ieejas durvīm
  • ārējā un iekšējā video novērošanas sistēma ar attālinātu piekļuvi
 • Ventilācija

  Ventilācija un kondicionēšanas sistēma – iekšējā piespiedu ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma ar siltā gaisa atgūšanu
StokOfiss u30 ģenerālplāns StokOfiss u30 Rīga
StokOfiss u30 – biznesa komplekss

10 iemesli,
kāpēc pārvietot uzņēmējdarbību uz StokOfiss U30 telpām

 • 01. Nepieciešams labāks pārskats ikdienas aktivitātēm?

  StokOfiss U30 piedāvā trīs vienā konceptu – biroja, veikala un noliktavas zonas ir apvienotas un atrodas vienā ēkā, kas vadībai sniedz labāku pārskatu ikdienas darbībām.
 • 02. Vēlaties uzlabot komunikāciju starp biroja, veikala un noliktavas darbiniekiem?

  StokOfiss U30 nodrošina ātru un precīzu saziņu starp darbiniekiem, tādējādi samazinot iespēju kļūdīties.
 • 03. Nepieciešams tikai birojs un noliktava, birojs un veikals vai veikals un noliktava?

  StokOfiss U30 1. stāva mazumtirdzniecības telpās iespējams izvietot produkciju – šīm telpām ir stikla fasāde ar lielisku redzamību un tiešu piekļuvi no ielas.
 • 04. Nepieciešamas veikala vai klientu apkalpošanas telpas?

  StokOfiss U30 1.stāva mazumtirdzniecības telpas sniedz iespēju izvietot produkciju. Mazumtirdzniecības telpām ir stikla fasāde ar lielisku redzamību un tiešu piekļuvi no ielas.
 • 05. Vai ir grūtības produkcijas transportēšanas nodrošināšanā?

  StokOfiss U30 piedāvā ātru un ērtu piekļuvi noliktavas telpām no teritorijas.
 • 06. Vai ir problēmas ar autostāvvietām?

  StokOfiss U30 pieejams vairāk nekā 20 stāvvietu klientiem un vairāk nekā 60 stāvvietu darbiniekiem, un tās ir bez papildu maksas. Turklāt tuvumā ir aktīva sabiedriskā transporta plūsma.
 • 07. Vai vēlaties uzlabot darba vides kvalitāti?

  StokOfiss U30 piedāvā mūsdienīgu apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, kas telpās uztur piemērotu temperatūru un nodrošina svaiga gaisa padevi.
 • 08. Aizmirsāt izslēgt gaismas?

  StokOfiss U30 automatizētā elektrības sistēma ļauj no attāluma kontrolēt elektrības padevi.
 • 09. Produktu piegāde plānota brīvdienās?

  StokOfiss U30 automatizētā drošības sistēma ļauj attālināti ieslēgt/izslēgt sistēmu, atvērt/aizvērt vārtus, kā arī veikt videonovērošanu piegādes laikā.
 • 10. Vēlaties samazināt komunālo pakalpojumu izmaksas?

  StokOfiss U30 automatizētā komunālo pakalpojumu vadības sistēma ļauj sekot patēriņam un mainīt apkures un ventilācijas sistēmu uz “ārpus biroja” režīmu, lai samazinātu pastāvīgās izmaksas.
StokOfiss u30

Platības un cenas

 • 1. stāvs

 • 2. stāvs

Telpas ir iespējams pielāgot nomnieka vajadzībām, mainot to platību atbilstoši nepieciešamībai.
Telpa Veikals Noliktava Ofiss Kopā, m² Cena, € Statuss
Nr. 01 59,1 179,3 88,4 326,8 Pieprasīt Brīvs Izīrēts Rezervēts Akcija!
Nr. 02 58,4 178,4 86,6 323,4 Pieprasīt Brīvs Izīrēts Rezervēts Akcija!
Nr. 03 59,1 179,3 88,4 326,8 Pieprasīt Brīvs Izīrēts Rezervēts Akcija!
Nr. 04 58,4 178,4 86,6 323,4 Pieprasīt Brīvs Izīrēts Rezervēts Akcija!
Nr. 05 58,2 126,8 108,5 293,5 Pieprasīt Brīvs Izīrēts Rezervēts Akcija!
Nr. 06 121,0 253,0 112,1 486,1 Pieprasīt Brīvs Izīrēts Rezervēts Akcija!
Nr. 07 120,7 254,7 112,1 487,5 Pieprasīt Brīvs Izīrēts Rezervēts Akcija!
Nr. 08 104,6 210,6 95,7 410,9 Pieprasīt Brīvs Izīrēts Rezervēts Akcija!
Nr. 09 105,3 211,6 96,7 413,6 Pieprasīt Brīvs Izīrēts Rezervēts Akcija!
Nr. 10 86,0 196,0 77,2 359,2 Pieprasīt Brīvs Izīrēts Rezervēts Akcija!

Lasīt tālāk: StokOfiss – multifunkcionāls biznesa komplekss

 • Hits: 8136

Elīna Ozola

“HEPSOR” PĀRDOŠANAS UN MĀRKETINGA VADĪTĀJA
Kaspars Grazulis

Kaspars Grazulis

“COLLIERS INTERNATIONAL” Telpu iznomāšana

Pieteikties jaunumiem

Sazinieties ar mums

Lūdzu, ierakstiet savu vārdu
Lūdzu, ierakstiet savu e-pastu.
Lūdzu, ierakstiet savu tālruni
Invalid Input
Projektu īsteno Igaunijas nekustamo īpašumu projektu attīstītājs Latvijā “Hepsor” sadarbībā ar grupas būvuzņēmumu “Mitt & Perlebach”.